Informacja

Tytuł projektu: 

Electric crane w. 2: zastosowanie zasilania elektrycznego układu dźwignicy żurawia samochodowego

Beneficjent: Mariusz Suwalski ARTON

Partner 1: Danuta Suwalska ARTON

Partner 2: "MIKOŚ-BUDOWNICTWO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Wartość projektu: 8 965 009,64 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 754 285,64 zł


Cele Projektu:

Główny Cel:

Celem głównym projektu jest rozwój i wdrożenie innowacyjnej technologii, której koncepcja i potencjalne obszary zastosowania zostały zidentyfikowane przez Lidera i Partnerów projektu. Projekt zakłada eksplorację i weryfikację założeń technologicznych związanych z opracowaniem i wdrożeniem do eksploatacji zasilania elektrycznego dźwignicy żurawia samochodowego. 

Cele szczegółowe

Weryfikacja Technologiczna:
Przeprowadzenie badań i analiz w celu potwierdzenia założeń technologicznych.
Przygotowanie rozwiązania funkcjonalnego, testy sprawności
Rozwój i testowanie prototypu w warunkach kontrolowanych i rzeczywistych.
Analiza Rynku:
Zidentyfikowanie potencjalnych obszarów zastosowania technologii.
Analiza konkurencyjności i atrakcyjności rozwiązania dla odbiorców.
Analiza rozwiązań dotyczących możliwości zastosowania know-how w zakresie pracy urządzenia w warunkach szczególnych tj: teren o wysokiej urbanizacji i zagęszczeniu infrastruktury technicznej, prac na obszarach zamkniętych. 
Rozwój i Wdrożenie:
Planowanie i realizacja etapów prac wdrożeniowych.
Wyznaczenie kluczowych elementów rozwoju prac i zasobów niezbędnych do realizacji projektu.
Opracowanie własnego know-how modernizacji. 
Uzyskanie uzgodnienia modernizacji jako własnej technologii. 
Badanie rynku:
Przeprowadzenie analizy finansowej projektu, uwzględniającej różne scenariusze przychodów i kosztów operacyjnych.
Analiza dojrzałości technologicznej rozwiązania oraz możliwości komercjalizacji na obecnym rynku.
Opis rynku budowlanego oraz sposób komercjalizacji usługi opartej o nową usługę: usługi dźwigowe realizowane przez dźwignicę elektryczną.
Wpływ regulacji dotyczących urządzeń budowlanych wynikających ze stanu obecnego i przyszłego prawodawstwa.

Efekty Projektu:

Efektem projektu jest opracowanie własnego know-how pozwalającego na zastosowanie zasilania elektrycznego jednostek transportu bliskiego: żurawi samochodowych. 
Opracowano dokument wdrożeniowy, przygotowano plan modernizacji rozwiązań dla żurawi samochodowych. Potwierdzono modernizacje i uzyskano dopuszczenia do eksploatacji.

Zdjęcie 1: testy wszystkich ruchów żurawia: obrotu, podnoszenia ramienia, wciągarki liny, teleskopowania wysięgnika.

 
Zdjęcie 2: wykonywanie usługi – montaż silosuZdjęcie 3: wykonywanie usługi – certyfikacja trawersu przy obciążeniu 70 ton.
Zdjęcie 4: test maksymalnego wysunięcia wysięgnika a następnie uzyskanie maksymalnego parametru: 1000 kg na 54 metrach od osi obrotu.